Opinnot lukiolaisille Itä-Suomen yliopistossa sekä Karelia -ammattikorkeakoulussa

Luku­vuo­den 2020-2021 ai­ka­na lu­ki­o­lai­set voi­vat suo­rit­taa kurs­se­ja myös pai­kal­li­si­si­ta kor­ke­a­kou­luis­ta mak­sut­to­mas­ti. Nämä opin­not voi­vat tu­kea lu­kio-opin­to­ja­si, yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia tai mah­dol­li­sia jat­ko-opin­to­ja­si. Opin­not ovat opis­ke­li­jal­le mak­sut­to­mia. Opin­not voi­vat olla ver­kos­sa suo­ri­tet­ta­via tai lähi­o­pin­to­ja.

Lisä­tie­to­ja näis­tä kor­ke­a­kou­lu­jen tar­jo­a­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta saat lu­ki­on alet­tua mm. opin­to-oh­jaa­jal­ta­si.

Itä-Suo­men yli­o­pis­ton tar­jon­nan Joen­suun lu­ki­o­lai­sil­le löy­dät osoit­tees­ta: http://www.uef.fi/fi/web/adu­ca­te/lu­ki­o­lai­sil­le

KA­RE­LIA -am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu tar­jo­aa lu­ki­o­lai­sil­le myös ns. väy­lä­o­pin­to­ja, jois­ta saat lisä­tie­toa osoit­tees­sa: https://www.ka­re­lia.fi/fi/kou­lu­tus/avoin-amk/vay­la­o­pin­not

Kor­ke­a­kou­lu­o­pin­not hy­väk­si­lu­e­taan lu­ki­on oppi­mää­rään.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020