Opinnot muissa oppilaitoksissa

Opinnot muissa lukioissa ja oppilaitoksissa

Opis­ke­li­jal­la on oi­keus lu­kea hy­väk­seen lu­ki­on oppi­mää­rään muu­al­la suo­ri­te­tut opin­not, jot­ka ovat ta­voit­teel­taan ja kes­kei­sil­tä si­säl­löl­tään lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­sia. Lu­ki­o­lai­se­na voit hyö­dyn­tää myös ly­se­on lu­kio tar­jon­taa, mo­net kurs­sit meil­lä on jo suun­ni­tel­tu yh­tei­sik­si muu­ten­kin. Tar­koi­tuk­se­na on en­ti­ses­tään li­sä­tä yh­teis­työ­tä kes­kus­tan lu­ki­oi­den (Nors­si, Ly­seo, JYK) kes­ken. Luku­vuon­na 2019-2020 pal­jon jär­jes­te­tään­kin yh­teis­työs­sä.

Opis­ke­li­jan on myös mah­dol­lis­ta va­li­ta oman kou­lun kurs­sien li­säk­si yk­sit­täi­siä kurs­se­ja ja opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia muis­ta oppi­lai­tok­sis­ta. Kou­lu ei kui­ten­kaan mak­sa mui­den oppi­lai­tos­ten kurs­si­mak­su­ja (pait­si pai­kal­lis­ten Itä-Suo­men yli­o­pis­ton ja am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun lu­ki­o­lai­sil­le suun­ni­tel­lun tar­jon­nan).

Muu­al­la kuin lu­ki­os­sa suo­ri­tet­ta­vien opin­to­jen kor­vaa­vuu­des­ta tu­lee so­pia etu­kä­teen reh­to­rin kans­sa.

Opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus täy­den­tää kurs­si­ker­ty­mään­sä myös Joen­suun ly­se­on lu­ki­on ai­kuis­lin­jan sekä mui­den lu­ki­oi­den kurs­seil­la. Lisä­tie­to­ja Ly­se­on lu­ki­on ai­kuis­lin­jan kurs­seis­ta http://www.joen­suu.fi/ai­kuis­lin­ja.

Opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus liit­tää lu­kio-opin­toi­hin­sa myös kon­ser­va­to­ri­on mu­siik­ki­o­pis­to-opin­to­ja ja muu­si­kon tut­kin­non opin­to­ja. Lisä­tie­to­ja http://kon­ser­va­to­rio.jns.fi.
Ke­vääl­lä val­mis­tu­vien abi­tu­rient­tien on toi­mi­tet­ta­va to­dis­tuk­set kans­li­aan muu­al­la suo­ri­te­tuis­ta opin­nois­ta val­mis­tu­mis­taan edel­tä­vän hel­mi­kuun lop­puun men­nes­sä.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020