Lukiodiplomit

Ope­tus­hal­li­tus on ke­hit­tä­nyt lu­ki­o­dip­lo­mit, jot­ta lu­ki­on opis­ke­li­ja sai­si mah­dol­li­suu­den an­taa eri­tyi­sen näy­tön osaa­mi­ses­taan ja har­ras­tu­nei­suu­des­taan tai­to- ja tai­de­ai­neis­sa. Lu­ki­o­dip­lo­mit täy­den­tä­vät mui­den lu­kio- opin­toi­hin liit­ty­vien eril­lis­ten näyt­tö­jen ta­voin lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen ja yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­sen osoit­ta­maa osaa­mis­ta.

Ope­tus­hal­li­tus on vah­vis­ta­nut val­ta­kun­nal­li­set lu­ki­o­dip­lo­min suo­rit­ta­mi­sen eh­dot, ar­vi­oin­ti­kri­tee­rit ja to­dis­tuk­sen muo­don. Osas­sa lu­ki­o­dip­lo­meis­ta teh­tä­vät vaih­tu­vat vuo­sit­tain, ja ne jul­kais­taan näil­lä si­vuil­la lop­pu­ke­vääs­tä. Lu­ki­o­dip­lo­min suo­rit­ta­mi­sen jär­jes­tä­mi­nen on lu­ki­ol­le va­paa­eh­tois­ta. Lu­ki­o­dip­lo­mit voi­vat kuu­lua lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa so­vel­ta­viin kurs­sei­hin.

Val­ta­kun­nal­lis­ten oh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta vas­taa lu­kio. Lu­ki­on tu­lee mää­ri­tel­lä ope­tus­suun­ni­tel­mas­saan, mitä lu­ki­o­dip­lo­me­ja kou­lus­sa voi suo­rit­taa. Lu­ki­on so­vel­ta­va­na kurs­si­na suo­ri­tet­ta­va lu­ki­o­dip­lo­mi­kurs­si mer­ki­tään lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­seen kou­lun ope­tus­suun­ni­tel­man mää­rit­te­le­mäl­lä ta­val­la.

Lu­ki­o­dip­lo­mi­to­dis­tuk­sen suo­ri­te­tus­ta lu­ki­o­dip­lo­mis­ta an­taa lu­kio. Lu­ki­o­dip­lo­mi­to­dis­tus on lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen lii­te. Näin opis­ke­li­ja voi saa­da to­dis­tuk­sen suo­ri­te­tus­ta lu­ki­o­dip­lo­mis­ta suo­ri­tet­tu­aan lu­ki­on koko oppi­mää­rän.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020