Lukion kuoro

JY­Kin kuo­ro har­joit­te­lee maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin  klo 12.40-13.10 mu­siik­ki­luo­kas­sa. Kuo­roon osal­lis­tu­vat opis­ke­li­jat saa­vat yh­den mu­sii­kin so­vel­ta­van kurs­sin luku­vuo­des­sa. Kurs­sin suo­rit­ta­mi­seen kuu­lu­vat myös esiin­ty­mi­set.

Kuo­ro käy lin­ja­o­pin­to­jen kurs­sik­si sekä mu­sii­kin että il­mai­sun pää­aine­o­pis­ke­li­joil­le. KAIK­KI lu­ki­om­me opis­ke­li­jat ovat kuo­roon ter­ve­tul­lei­ta!!!

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020