Musiikki- ja liikuntatilojen käyttö

Mu­siik­ki­ti­lo­jen käyt­tö
Kou­lun omat opis­ke­li­jat voi­vat va­ra­ta vuo­ro­ja kou­lun bän­di­ti­las­ta, sa­tun­nai­sia har­joi­tus­ai­ko­ja voi saa­da myös mu­siik­ki­luo­kas­ta. Tila­va­rauk­sis­ta vas­taa leh­to­ri Päi­vi Sor­mu­nen. Opis­ke­li­jan tu­lee si­tou­tua nou­dat­ta­maan ti­lo­jen käy­tös­tä an­net­tu­ja oh­jei­ta sekä vas­tuul­li­suut­ta.

Lii­kun­ta­ti­lo­jen käyt­tö
Kun­to­sali on va­paas­ti op­pi­lai­den ja opet­ta­jien käy­tös­sä klo 8–16 pait­si lii­kun­ta­tun­tien ai­ka­na. Sil­loin­kin sitä voi käyt­tää, jos lii­kun­ta­tun­nil­le osal­lis­tu­via ei ole kun­to­sa­lil­la. Kel­lo 16 jäl­keen on kai­kil­le yh­tei­siä, nais­ten ja tyt­tö­jen sekä hen­ki­lö­kun­nan vuo­ro­ja. Näi­den li­säk­si opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus va­ra­ta pien­ryh­mil­le (n. 10 opis­ke­li­jaa) omia vuo­ro­ja. Tors­tai­sin kun­to­sali on va­rat­tu kan­sa­lais­o­pis­ton käyt­töön. Opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus va­ra­ta pien­ryh­mil­le myös lii­kun­ta­sali­vuo­ro­ja. Tar­kem­pia tie­to­ja sa­lien käy­tös­tä sekä vuo­rois­ta saa leh­to­ri Kir­si Vuo­jär­vel­tä ja leh­to­ri Pert­ti Ne­va­lai­sel­ta.

Kun­to- ja lii­kun­ta­sa­lin käyt­tö sekä kul­ku­lu­van saa­mi­nen edel­lyt­tää erik­seen an­net­ta­vien oh­jei­den eh­do­ton­ta nou­dat­ta­mis­ta.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020