Opiskelu musiikin ja ilmaisun linjalla

Mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jal­la opis­ke­li­jat voi­vat pai­not­taa so­vel­ta­vat opin­ton­sa joko mu­siik­kiin tai il­mai­suun. Mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jal­la opis­ke­li­jan on suo­ri­tet­ta­va vä­hin­tään kah­dek­san kurs­sia omas­ta suun­tau­tu­mis­vaih­to­eh­dos­taan, joko il­mai­sus­ta tai mu­sii­kis­ta. Yksi kurs­seis­ta saa olla opis­kel­tu muus­sa oppi­lai­tok­ses­sa, esi­mer­kik­si kon­ser­va­to­ri­os­sa, kuva­tai­de­kou­lus­sa tai kan­sa­lais­o­pis­tos­sa. Mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­ja­lai­set si­joi­te­taan omal­le luo­kal­leen, jol­loin tai­teen te­ke­mi­nen yh­des­sä su­juu kuin tans­si 🙂

Il­mai­su pää­ai­nee­na ope­tus­suun­ni­tel­maan kuu­lu­vat kurs­sit:

 1. ÄI10 Luo­va kir­joit­ta­mi­nen
 2. ÄI11 Kult­tuu­ri­päi­vä­kir­ja
 3. ÄI12 It­seä kuun­te­le­va il­mai­su
 4. ÄI13 Draa­man ja te­at­te­rin pe­rus­teet
 5. ÄI14-ÄI17 Te­at­te­ri­e­si­tys, (enin­tään kak­si kurs­sia/ luku­vuo­si)
 6. ÄI18 Näyt­te­li­jä­työn ra­ken­tu­mi­nen
 7. ÄI19 Kir­jal­li­suus­dip­lo­mi
 8. ÄI20 Lu­ki­on leh­ti
 9. HI04 Eu­roop­pa­lai­sen maa­il­man­ku­van ke­hi­tys
 10. HI08 Ar­jen his­to­ria
 11. MU06-MU08 Kuo­ro­kurs­si
 12. MU18 So­lis­ti­nen il­mai­su
 13. MU25 Esi­tys­tek­niik­ka
 14. KLT01 Kult­tuu­ri­seik­kai­lu 2019 ke­vät (Ber­lii­ni)
 15. KU01
 16. KU02
 17. KU03 Osal­li­se­na me­di­as­sa (tai van­han OP­Sin me­dia ja ku­vien vies­tit kurs­si)
 18. KU04 Tai­teen mo­net maa­il­mat (tai van­han OP­Sin mu­kai­set tai­teen ku­vis­ta omiin ku­viin  tai nyky­tai­teen työ­paja -kurs­sit)
 19. KU05 Ku­van­veis­to ja ke­ra­miik­ka
 20. KU06 Valo­ku­vaus
 21. KU07 Luo­va teks­tii­li­tai­de
 22. KU08 Pii­rus­tus ja maa­laus
 23. KU09 Sar­ja­kuva­kurs­si
 24. KÄT01 Käsi­työ meil­lä ja muu­al­la
 25. KÄT02 Vaa­te­tus
 26. KÄT03 Juh­la­puku­kurs­si
 27. KÄT04 Prons­si­valu­kurs­si
 28. KÄT05 Me­tal­li­tek­nii­kat
 29. KÄT06 Puu­työ­tek­nii­kat
 30. LI16 Hip­hop-tans­sin al­keet
 31. LI17 Hip­hop-tans­sin jat­ko­kurs­si
 32. LI18 Nyky­tans­sin al­keet – keho ja lii­ke
 33. LI19 Nyky­tans­sin jat­ko­kurs­si – tans­si esit­tä­vä­nä tai­tee­na
 34. LI20 Jazz-tans­sin al­keet
 35. LI21 Jazz-tans­sin jat­ko­kurs­si
 36. PS06 So­si­aa­li­psy­ko­lo­gia
 37. TEK02 Ku­van ja vi­de­on kä­sit­te­ly
 38. KÄLD3 Käsi­työn lu­ki­o­dip­lo­mi
 39. KULD2 Kuva­tai­teen lu­ki­o­dip­lo­mi
 40. TELD08 Te­at­te­ri­tai­teen tut­kin­to
 41. TALD07Tans­sin­dip­lo­mi
 42. MELD5 Me­di­a­dip­lo­mi
 43. Yksi val­ta­kun­nal­li­nen suul­li­nen kurs­si pit­käs­sä tai kes­ki­pit­käs­sä kie­les­sä (ENA, RUB, SAA)
 44. TA01 Moni­tai­teel­li­nen mu­siik­ki­pro­jek­ti
 45. TA02
 46. TA03

Pää­ai­neek­seen mu­sii­kin va­lin­neen opis­ke­li­jan on suo­ri­tet­ta­va vä­hin­tään kah­dek­san mu­sii­kin kurs­sia, saa­dak­seen päät­tö­to­dis­tuk­sen mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jal­ta. Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­mas­ta mu­sii­kin kurs­se­ja on otet­ta­va  vä­hin­tään seit­se­män (7). Ulko­puo­li­sis­ta hy­väk­si­lu­et­ta­vis­ta opin­nois­ta (esi­mer­kik­si kon­ser­va­to­rio) las­ke­taan mu­kaan yksi kurs­si. Opis­ke­li­jan va­lit­se­miin kurs­sei­hin si­säl­tyy sekä pa­kol­li­sia, sy­ven­tä­viä että so­vel­ta­via kurs­se­ja.

Mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jal­la on myös muu­ta yh­des­sä te­ke­mis­tä mm. te­at­te­ri- ja kon­sert­ti- ja tai­de­näyt­te­ly­vie­rai­lu­ja. Joka toi­nen vuo­si teh­dään myös ulko­maan opin­to­mat­ka jo­hon­kin eu­roop­pa­lai­seen kult­tuu­ri­koh­tee­seen.

Mu­siik­ki pää­ai­nee­na ope­tus­suun­ni­tel­maan kuu­lu­vat kurs­sit:

 1. MU01 Mu­siik­ki ja minä
 2. MU02 Moni­ää­ni­nen Suo­mi
 3. MU03 Ovet auki mu­sii­kil­le
 4. MU04 Mu­siik­ki vies­tii ja vai­kut­taa
 5. MU05 Mu­sii­kin te­o­ri­an pe­rus­teet
 6. MU06Kuo­ro­kurs­si
 7. MU07 Kuo­ro­kurs­si
 8. MU08 Kuo­ro­kurs­si
 9. MU09 Yh­ty­e­lau­lun pe­rus­kurs­si
 10. MU10 Yh­ty­e­lau­lun jat­ko­kurs­si
 11. MU11 Ka­ma­ri­kuo­ro
 12. MU12 Bän­di­soi­ton pe­rus­teet
 13. MU13 Yh­ty­e­soit­to
 14. MU14 Bän­di­paja
 15. MU15 Per­kus­si­o­kurs­si
 16. MU16 Akus­tis­ten soi­tin­ten kurs­si
 17. MU17 Etno­pop
 18. MU18 So­lis­ti­sen il­mai­sun kurs­si
 19. MU19 Ää­ni­tys­kurs­si
 20. MU20 Te­at­te­ri­mu­siik­ki
 21. MU21 Te­at­te­ri­mu­siik­ki
 22. MU22 Te­at­te­ri­mu­siik­ki
 23. MU23 Mu­sii­kin tuot­ta­ja
 24. MU24 E.D.M.-kurs­si
 25. MU25 Esi­tys­tek­niik­ka
 26. MU26 Esi­tys­tek­niik­ka
 27. MU27 Esi­tys­tek­niik­ka
 28. KLT01 Kult­tuu­ri­seik­kai­lu 2019 ke­vät (Ber­lii­ni)
 29. MULD06 Mu­sii­kin dip­lo­mi
 30. TA01 Moni­tai­teel­li­nen mu­siik­ki­pro­jek­ti
JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020