Erityislinjat

Vuosittaisesta opiskelijoiden sisäänotosta (210)  40 opiskelijaa opiskelee urheilulinjalla ja 28 musiikin ja ilmaisun linjalla ja muut yleislinjalla. Erityislinjat antavat mahdollisuuden erikoistua enemmän omiin vahvuuksiin urheilulajeissa sekä taiteissa. Myös yleislinjan opiskelijat hyötyvät linjojen olemassaolosta.

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jal­la nou­da­te­taan val­ta­kun­nal­lis­ta yleis­tä lu­ki­oil­le tar­koi­tet­tua ope­tus­suun­ni­tel­maa ja tun­ti­ja­koa. Mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jal­ta val­mis­tu­mi­seen vaa­di­taan tiet­ty mää­rä tai­tei­li­joil­le suun­nat­tu­ja opin­to­ja.

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on ur­hei­lu­lin­jal­la, (opis­ke­li­jat aloit­ta­neet opin­ton­sa vii­meis­tään 2017), nou­da­te­taan val­ta­kun­nal­lis­ta yleis­tä lu­ki­oil­le tar­koi­tet­tua ope­tus­suun­ni­tel­maa ja tun­ti­ja­koa + ur­hei­lu­lin­jal­ta val­mis­tu­mi­seen vaa­di­taan tiet­ty mää­rä ur­hei­li­joil­le suun­nat­tu­ja opin­to­ja.

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on ur­hei­lu­lu­kio –  eri­tyi­nen kou­lu­tus­teh­tä­vä, (opis­ke­li­jat aloit­ta­neet opis­ke­lun­sa ur­hei­lu­lin­jal­la  2018 tai myö­hem­min), nou­da­te­taan ur­hei­lu­lu­ki­oil­le suun­ni­tel­tua ope­tus­suun­ni­tel­maa ja tun­ti­ja­koa. Opis­kel­tu­aan vä­hin­tään 12 kurs­sia lu­ki­on ur­hei­li­jal­le suun­nat­tu­ja opin­to­ja, hän saa ha­lu­tes­saan vä­hen­tää 8 pa­kol­lis­ta kurs­sia (jo­kai­ses­sa oppi­ai­nees­sa tu­lee kui­ten­kin opis­kel­la vä­hin­tään puo­let oppi­ai­neen pa­kol­li­sis­ta kurs­seis­ta). Oppi­mää­rän tu­lee si­säl­tää kui­ten­kin 75 kurs­sia.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020