Koevilppi ja plagiointi

Koevilppi ja plagiointi

Kai­ken­lai­nen hui­jaa­mi­nen kurs­si­suo­ri­tuk­siin liit­ty­en on an­ka­ras­ti kiel­let­tyä ja on rin­nas­tet­ta­vis­sa pe­tok­seen/pe­tok­sen yrit­tä­mi­seen.

Kai­kis­sa täl­lai­sis­sa ta­pauk­sis­sa otam­me yh­teyt­tä ala­i­käi­sen huol­ta­jaan ja asi­as­ta seu­raa pu­hut­te­lu ja mah­dol­li­ses­ti kir­jal­li­nen va­roi­tus. Tois­tu­vis­sa ta­pauk­sis­sa tai erit­täin räi­ke­äs­sä ta­pauk­ses­sa voi­daan erot­taa lu­ki­os­ta mää­rä­a­jak­si.

Kurs­sin opis­ke­li­ja jou­tuu suo­rit­ta­maan uu­des­taan alus­ta al­ka­en.

Myös kurs­si­suo­ri­tus mi­tä­töi­dään ja kurs­si jou­du­taan suo­rit­ta­maan uu­des­taan.  Kou­lu voi teh­dä asi­as­sa myös ri­kos­il­moi­tuk­sen. Yli­op­pi­las­tut­kin­nos­sa vilp­pi joh­taa kaik­kien tut­kin­to­ker­ran ko­kei­den mi­tä­töi­mi­seen.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020