Pysäköinti, elektronisten laitteiden käyttö ja yhteiset tilaisuudet

Elekt­ro­nis­ten lait­tei­den käyt­tö
Elekt­ro­ni­sia lait­tei­ta käy­te­tään oppi­tun­neil­la vain opis­ke­luun. Muul­loin ne ovat lau­kus­sa (esi­mer­kik­si mat­ka­pu­he­lin).

Py­sä­köin­ti
Kou­lun piha on ylei­sen py­sä­köin­nin­val­von­nan pii­ris­sä. Opis­ke­li­joil­le ei myön­ne­tä py­sä­köin­ti­lu­pia kou­lun piha-alu­eel­le. Opis­ke­li­joil­le on ra­jal­li­nen mää­rä au­to­jen ja mopo­au­to­jen park­ki­paik­ko­ja kir­kon piha-alu­eel­la. Park­ki­lu­van saa ryh­män­oh­jaa­jal­ta/kans­li­an oven vie­res­tä. Pol­ku­pyö­ril­le sekä skoot­te­reil­le löy­tyy ra­jal­li­nen mää­rä paik­ko­ja sekä Pa­pin­ka­dun puo­lel­ta että sisä­pi­hal­ta. Jouk­ko­lii­ken­teen käyt­töä suo­si­tel­laan vah­vas­ti.

Yh­tei­set ti­lai­suu­det
Luku­vuo­den ai­ka­na jär­jes­te­tään usei­ta yh­tei­siä ti­lai­suuk­sia, joi­hin kaik­ki opis­ke­li­jat osal­lis­tu­vat luku­jär­jes­tyk­seen kat­so­mat­ta. Opis­ke­li­jal­la on oi­keus va­kau­muk­sen­sa vuok­si olla osal­lis­tu­mat­ta kou­lun hen­gel­li­siin ti­lai­suuk­siin. Mui­hin yh­tei­siin ti­lai­suuk­siin osal­lis­tu­taan ilol­la ja kun­ni­oi­te­taan esiin­ty­jiä. Ti­lai­suuk­sis­sa mat­ka­pu­he­lin­ten käyt­tö on kiel­let­tyä ja oh­jel­maan osal­lis­tu­taan ak­tii­vi­ses­ti.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020