Saapuminen oppitunneille sekä poissaolokäytänteet, päihteet ja rikkomukset

Myö­häs­ty­mi­nen oppi­tun­nil­ta
Oppi­tun­neil­le on saa­vut­ta­va ajois­sa. Opet­ta­jal­la on oi­keus olla ot­ta­mat­ta myö­häs­ty­nyt­tä opis­ke­li­jaa jo al­ka­neel­le oppi­tun­nil­le.

Pois­sa­olot

Lu­kio-opis­ke­lu päi­vä­lu­ki­os­sa läh­tee sii­tä, opis­ke­li­ja käy sään­nöl­li­ses­ti kou­lua. Kou­lu on opis­ke­li­jan työ­tä, ja sik­si asi­at­to­mat pois­sa­olot ovat rin­nas­tet­ta­vis­sa työs­tä pin­naa­mi­seen.
Hy­väk­syt­ty pois­sa­olon syy on sai­raus tai reh­to­rin, ryh­män­oh­jaa­jan tai opet­ta­jan an­ta­ma lupa. Huol­ta­jan tu­lee aina sel­vit­tää ala­i­käi­sen opis­ke­li­jan pois­sa­olon syy pää­sään­töi­ses­ti Wil­man kaut­ta. Täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja sel­vit­tää pois­sa­o­lon­sa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ai­neen­o­pet­ta­jal­le tai ryh­män­oh­jaa­jal­le. Mi­kä­li opis­ke­li­jal­la on usei­ta kes­key­tet­ty­jä kurs­se­ja,opis­ke­li­jaan/huol­ta­jaan ote­taan kou­lul­ta yh­teyt­tä.

Kou­lun vel­vol­li­suus on  il­moit­taa KE­LAl­le yli 2 vii­kon pois­sa­o­los­ta! Sel­vit­tä­mät­tö­mät jat­ku­vat pois­sa­olot voi­vat vai­kut­taa opin­to­e­tuuk­siin (kou­lu­mat­ka­tuki, opin­to­raha).

Pois­sa­olon syy on aina il­moi­tet­ta­va!

Jos opis­ke­li­jal­la on sel­vit­tä­mät­tö­miä pois­sa­o­lo­ja, hä­nen kurs­sin­sa voi­daan jät­tää ar­vos­te­le­mat­ta. Hän me­net­tää sa­mal­la mah­dol­li­suu­den uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun ja jou­tuu käy­mään kurs­sin uu­des­taan.

Mi­kä­li opis­ke­li­ja jou­tuu ole­maan pois­sa ko­kees­ta, hä­nen on il­moi­tet­ta­va sii­tä etu­kä­teen ai­neen­o­pet­ta­jal­le. Lu­vat­ta ko­kees­ta pois­sa ol­lut opis­ke­li­ja me­net­tää osal­lis­tu­mis­oi­keu­ten­sa uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun.

Ryh­män­oh­jaa­ja myön­tää lu­van 1-5 päi­vän pois­sa­o­loi­hin ja reh­to­ri pi­dem­mäk­si ai­kaa. Ano­mus on toi­mi­tet­ta­va hy­vis­sä ajoin ryh­män­oh­jaa­jal­le tai reh­to­ril­le. Opis­ke­li­joi­den loma­mat­kat tu­lee teh­dä kou­lun loma-ai­koi­na, joi­ta on yh­teen­sä noin kol­me kuu­kaut­ta. Loma­mat­kan ai­heut­ta­mat pois­sa­olot ei­vät oi­keu­ta tuki­o­pe­tuk­seen. Pois­sa­olo­lupa­lo­mak­kei­ta saat kans­li­an oven vie­res­tä.

Jos opis­ke­li­ja on pois­sa kou­lu­työs­tä koko luku­vuo­den tai sitä ly­hem­män yhtä­jak­soi­sen ajan, hä­nen on teh­tä­vä sii­tä il­moi­tus reh­to­ril­le.

Jat­ku­va pois­sa­olo voi joh­taa sii­hen, että opis­ke­li­ja tul­ki­taan eron­neek­si. Täl­löin reh­to­ri pos­tit­taa opis­ke­li­jal­le ero­to­dis­tuk­sen ja an­taa mah­dol­li­suu­den tul­la kuul­luk­si asi­as­sa.

Muut rik­ko­muk­set ja päih­teet
Ope­tus­ta häi­rit­se­vä opis­ke­li­ja voi­daan pois­taa oppi­tun­nil­ta tai kou­lun jär­jes­tä­mäs­tä ti­lai­suu­des­ta. Kou­lu­työ­tä häi­rit­se­väl­tä, väki­val­tai­sel­ta tai tois­ten tur­val­li­suut­ta uh­kaa­val­ta opis­ke­li­jal­ta voi­daan es­tää oi­keus osal­lis­tua ope­tuk­seen ja liik­ku­mi­seen kou­lu­a­lu­eel­la. Opet­ta­jal­la ja reh­to­ril­la on oi­keus käyt­tää vält­tä­mät­tö­miä voi­ma­keinoja pois­ta­es­saan vas­ta­rin­taa te­ke­vä opis­ke­li­ja oppi­tun­nil­ta, kou­lun jär­jes­tä­mäs­tä ti­lai­suu­des­ta tai kou­lun alu­eel­ta.

Jos väki­val­tai­nen tai uh­kaa­va opis­ke­li­ja vaa­ran­taa tois­ten tur­val­li­suut­ta, hä­net voi­daan erot­taa kou­lus­ta vä­lit­tö­mäs­ti. Opis­ke­li­jal­le, joka häi­rit­see ope­tus­ta, voi­daan an­taa li­säk­si kir­jal­li­nen va­roi­tus. Jos rik­ko­mus on va­ka­va tai opis­ke­li­ja jat­kaa epä­a­si­al­lis­ta käyt­täy­ty­mis­tä kir­jal­li­sen va­roi­tuk­sen saa­tu­aan, opis­ke­li­ja voi­daan var­hais­kas­va­tus- ja kou­lu­tus­lau­ta­kun­nan pää­tök­sel­lä erot­taa lu­ki­os­ta enin­tään vuo­dek­si.

Reh­to­ril­la ja opet­ta­jil­la on oi­keus tar­kas­taa opis­ke­li­joi­den ta­va­rat; tar­kas­ta­mi­nen edel­lyt­tää pe­rus­tel­tua ja il­meis­tä syy­tä. Heil­lä on oi­keus ot­taa vaa­ral­li­set esi­neet ja ai­neet pois opis­ke­li­joil­ta. Vaa­ral­li­sik­si ai­neik­si kat­so­taan mm. al­ko­ho­li ja huu­meet. Pe­rus­tuu lu­ki­o­la­kiin, § 26. Kos­kee kaik­kia ti­lai­suuk­sia mm. penk­ka­rei­ta yms.

Tu­pak­ka­tuot­tei­den käyt­tä­mi­nen, mu­kaan lu­kien nuus­ka ja säh­kö­tu­pak­ka sekä nii­den myy­mi­nen ja vä­lit­tä­mi­nen kou­lun alu­eel­la on kiel­let­tyä,

Päih­tei­den ja huu­mei­den hal­lus­sa­pito, käyt­tä­mi­nen, myyn­ti ja nii­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na esiin­ty­mi­nen on kou­lun alu­eel­la myös an­ka­ras­ti  kiel­let­tyä.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020