Työjärjestykset

Kurs­si­tar­jo­tin

Työ­jär­jes­tyk­siä voi tar­kas­tel­la Wil­mas­sa, jos­ta ne ovat myös tu­los­tet­ta­vis­sa. Opis­ke­li­jat ovat opin­to­suun­ni­tel­man­sa mu­kai­ses­ti val­miik­si si­joi­tet­tu ope­tus­ryh­miin. Luku­vuo­den ai­ka­na opis­ke­li­ja voi teh­dä muu­tok­sia ope­tus­ryh­mä­va­lin­toi­hin­sa. Va­lit­ta­vis­sa ole­vat kurs­sien ope­tus­ryh­mät nä­ky­vät kurs­si­tar­jot­ti­mes­sa Wil­mas­sa. Opis­ke­li­ja voi peri­aat­tees­sa va­li­ta, min­kä opis­ke­lu­ryh­män ha­lu­aa, mut­ta nou­dat­ta­mal­la alla esi­tet­tyä lo­giik­kaa ryh­mien va­lit­se­mi­nen hel­pot­tuu. Opis­ke­li­ja te­kee itse muu­tok­set ryh­mä­va­lin­toi­hin­sa Wil­mas­sa.

Kun va­lit­set ope­tus­ryh­män Wil­man kurs­si­tar­jot­ti­mes­ta, niin ky­sei­sen ryh­män oppi­tun­nit si­joit­tu­vat kier­to­tun­ti­kaa­vi­on mu­kai­ses­ti ja voit kat­soa heti va­lin­ta­si vai­ku­tuk­sen työ­jär­jes­tyk­see­si. Lisä­tie­toa kurs­si­tar­jot­ti­men ryh­mis­tä saat klik­kaa­mal­la ryh­mää hii­ren oi­ke­al­la pai­nik­keel­la. Kurs­si­tar­jot­ti­met ovat auki ryh­mä­va­lin­to­jen muu­tok­sia var­ten jat­ku­vas­ti, mut­ta kak­si päi­vää en­nen jak­son al­kua, sen tar­jo­tin sul­keu­tuu. Kun olet teh­nyt kaik­ki muu­tok­set va­lin­toi­hi­si, niin voit tu­los­taa seu­raa­van jak­son luku­jär­jes­tyk­sen.

Jak­sot, pal­kit ja kier­to­tun­nit

Luku­vuo­si on ja­et­tu vii­teen sa­man­pi­tui­seen jak­soon, jois­ta jo­kai­sel­la on oma työ­jär­jes­tyk­sen­sä. Yh­des­sä jak­sos­sa vii­kon oppi­tun­nit (24 x 75 mi­nuut­tia) on ja­et­tu 8 osaan, joi­ta kut­su­taan pal­keik­si (eli ele­men­teik­si, ri­veik­si). Yksi palk­ki on siis 3 oppi­tun­tia. Kurs­si­tar­jot­ti­men yksi rivi vas­taa yhtä palk­kia, eli yksi palk­ki si­säl­tää kaik­ki yhtä ai­kaa ope­tet­ta­vat ryh­mät. Opis­ke­li­ja voi kuu­lua kor­kein­taan yh­teen ryh­mään kus­sa­kin pal­kis­sa.

Va­li­tun ryh­män oppi­tun­tien si­jain­nit käy­vät ilmi kier­to­tun­ti­kaa­vi­os­ta. Kun­kin pal­kin nu­me­ro esiin­tyy kier­to­tun­ti­kaa­vi­os­sa kol­me ker­taa. Jo­kai­nen kurs­si tar­koit­taa kol­mea oppi­tun­tia vii­kos­sa jak­son ajan.

Ryh­mi­tyk­sen lo­giik­ka

Kai­kil­le pa­kol­li­sis­sa kurs­seis­sa on aina kah­dek­san ope­tus­ryh­mää pait­si kurs­seil­la MAA (3-5 ryh­mää), MAB (3-5 ryh­mää), UE1-3 (6-7 ryh­mää), UO (1 ryh­mä), ET (1 ryh­mä), KU2 (2-3 ryh­mää), MU2 (2-3 ryh­mää). Jos ryh­miä on kah­dek­san, niin kurs­sin ryh­mä­tun­nuk­se­na on kir­jain, joka ker­too mil­le luo­kal­le ryh­mä on ensi­si­jai­ses­ti tar­koi­tet­tu. Jo­kai­sel­le ryh­mäl­le on mää­ri­tel­ty oma mak­si­mi­ko­kon­sa, jota Wil­ma ei anna ylit­tää. Täy­det ryh­mät nä­ky­vät har­maa­na Wil­mas­sa. Ryh­män mak­si­min yli­tys on mah­dol­lis­ta vain opon tai ryh­män opet­ta­jan kaut­ta eri­tyi­sen pai­na­vis­ta syis­tä. Har­maa­na nä­ky­vät myös nii­den kurs­sien ryh­mät, jot­ka olet jo opis­kel­lut, mut­ta nii­tä voi sil­ti va­li­ta uu­des­taan.

Kurs­sien ly­hen­teet

Tar­kas­tel­laan esi­merk­ki­nä ryh­mää ÄI01.c

ÄI01.c ky­sees­sä on äi­din­kie­li

ÄI01.c kurs­sin nu­me­ro on 1 = äi­din­kie­len 1. kurs­si

ÄI1.c ryh­män tun­nus on c = 1c-luok­ka (ryh­miä on yh­teen­sä kah­dek­san). Voit muo­ka­ta luku­jär­jes­tys­tä­si ja va­li­ta myös jon­kin muun ryh­män kuin oma­si.

Huo­leh­di kurs­si­ker­ty­mäs­tä­si

Luku­vuo­den al­ka­es­sa tar­kis­ta, että olet va­lin­nut opin­to­suun­ni­tel­ma­si mu­kai­set pa­kol­li­set kurs­sit Wil­mas­sa. Kun pa­kol­lis­ten kurs­sien mah­tu­mi­nen työ­jär­jes­tyk­seen on var­mis­tet­tu, tar­kis­ta va­lin­nai­set kurs­sit. Tee tar­vit­ta­es­sa muu­tok­sia pa­kol­lis­ten kurs­sien ryh­mä­va­lin­toi­hin, jot­ta saat va­lin­nai­set kurs­sit va­li­tuk­si. Jos jo­ta­kin kurs­sia ei saa mi­ten­kään va­li­tuk­si, käy ky­sy­mäs­sä neu­voa opin­to-oh­jaa­jal­ta. Lu­ki­os­sa olet itse vas­tuus­sa kurs­si­ker­ty­mä­si seu­ran­nas­ta.

kier­to­tun­ti­kaa­vio

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020