Opinto-ohjaus

Opin­to-oh­jaa­ja an­taa oh­jaus­ta ja neu­von­taa lu­kio-opin­toi­hin, yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin ja jat­ko-opin­toi­hin liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Oh­jaus­ta an­ne­taan hen­ki­lö­koh­tai­se­na oh­jauk­se­na, luok­ka­oh­jaus­tun­neil­la ja pien­ryh­mis­sä. Opin­to-oh­jauk­seen liit­tyy myös työ­e­lä­mään tu­tus­tu­mis­ta, oppi­lai­tos- ja yri­tys­vie­rai­lu­ja sekä info­ti­lai­suuk­sia.
Hen­ki­lö­koh­tai­seen oh­jauk­seen voi va­ra­ta ajan etu­kä­teen Wil­man kaut­ta tai tul­la oh­jauk­seen opin­to-oh­jaa­jan vas­taan­otto­ai­koi­na. Opin­to-oh­jaa­jat ovat pai­kal­la pää­sään­töi­ses­ti ma-to klo 9.15 – 15 ja pe klo 9.15 – 14.

Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti opin­to-oh­jauk­ses­ta suo­ri­te­taan kak­si pa­kol­li­sta lu­ki­o­kurs­sia OP1 (Minä opis­ke­li­ja­na) ja OP2 (Jat­ko-opin­not ja työ­e­lä­mä). OP1 to­teu­te­taan ha­jau­te­tus­ti kol­men vuo­den ai­ka­na ja OP2 kurs­si­muo­toi­ses­ti yh­den jak­son ai­ka­na 2.-3. opis­ke­lu­vuo­te­na.

OP01-kurs­sin suo­rit­ta­mi­sek­si täy­tyy osal­lis­tua opin­to-oh­jauk­sen luok­ka­tun­neil­le, info­ti­lai­suuk­siin, vie­rai­luil­le sekä työ­e­lä­mään ja kou­lu­tus­a­loi­hin tu­tus­tu­mi­seen. Suo­ri­tus­mer­kin­tä pa­kol­li­ses­ta kurs­sis­ta an­ne­taan vas­ta abi­vuon­na kol­man­nen jak­son jäl­keen. Sy­ven­tä­vä OP02-kurs­si on mah­dol­lis­ta opis­kel­la va­lin­nai­se­na nel­jän­nen opis­ke­lu­vuo­den ai­ka­na.

Kaik­ki opin­to-oh­jauk­sen kurs­sit ar­vi­oi­daan suo­ri­tus­mer­kin­näl­lä (S).

Joensuun yhteiskoulun lukiossa henkikohtaista opinto-ohjausta antavat opinto-ohjaajat Jen­ni Ker­vi­nen, Katri Kuosmanen ja Anne Lukkarinen.   

VASTUUOPOT LUOKITTAIN: 

OPIN­TO-OH­JAA­JA JEN­NI KER­VI­NEN (HUO­NE 2115) 

1.LUO­KAT  1A, 1B, 1C, 1D 

2.LUO­KAT  2C, 2D 

OP02 –kurs­sin vas­tuu­o­pet­ta­ja

OPINTO-OHJAAJA KATRI KUOSMANEN (HUONE 2114) 

  1. LUOKAT                        1G, 1H
  2. LUOKAT                        2B, 2F, 2H 
  3. LUOKAT                        3A, 3C, 3E, 3G 
  4. LUOKAT                        4B 

OPINTO-OHJAAJA ANNE LUKKARINEN (HUONE 2113) 

  1. LUOKAT                       1E, 1F
  2. LUOKAT                    2A, 2E, 2G 
  3. LUOKAT                    3B, 3D, 3F, 3H 
  4. LUOKAT                    4A 
JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020