Tiedottaminen ja Wilma

Wil­ma, https://joen­suu.insc­hool.fi , on tär­kein opis­ke­li­joi­den, huol­ta­jien, opet­ta­jien
ja muun hen­ki­lö­kun­nan vies­tin­tä­ka­na­va. Opis­ke­li­jan tu­lee seu­ra­ta vies­te­jä ja tie­dot­tei­ta
päi­vit­täin. Wil­mas­sa opis­ke­li­ja voi muun mu­as­sa tar­kas­tel­la luku­jär­jes­tys­tä, teh­dä ope­tus­ryh­mä­va­lin­to­ja,
seu­ra­ta opin­to­suo­ri­tuk­sia ja pois­sa­o­lo­ja sekä il­moit­tau­tua uu­sin­ta­ko­kei­siin.

En­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­den opis­ke­li­joi­den van­hem­mil­la on mah­dol­li­suus saa­da Wil­maan
huol­ta­ja­tun­nuk­set, jot­ka ovat voi­mas­sa, kun­nes opis­ke­li­ja täyt­tää 18 vuot­ta. Tun­nuk­set saa suo­raan Wil­man kaut­ta vah­val­la tun­nis­tau­tu­mi­sel­la, kou­lu ei lä­he­tä enää eril­li­siä Wil­ma-tun­nuk­sia. Täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja voi an­taa van­hem­mil­leen Wil­man käyt­tö­oi­keu­den.

Huol­ta­ja­tun­nuk­sil­la kir­jau­dut­ta­es­sa Wil­mas­ta pys­tyy tar­kas­te­le­maan opis­ke­li­jan suo­ri­tuk­sia, lä­het­tä­mään vies­te­jä opet­ta­jil­le ja hen­ki­lö­kun­nal­le, kat­se­le­maan kurs­si­va­lin­to­ja sekä pois­sa­o­lo­ja ja luku­jär­jes­tys­tä mut­ta huol­ta­ja ei pää­se kä­sik­si opis­ke­li­jan hen­ki­lö­koh­tai­siin vies­tei­hin.

Wil­mas­ta on saa­ta­vil­la app­sit niin and­roi­dil­le, iO­Sil­le kuin myös Win­dows pho­nel­le.

Kou­lun koti­sivuilta www.joen­suu.fi/yh­teis­kou­lun­lu­kio löy­tyy run­saas­ti opis­ke­luun liit­ty­vää
tie­toa, epä­vi­ral­lis­ta ja vi­ral­lis­ta tie­toa ja­e­taan myös lu­ki­on Face­book si­vuil­la sekä ins­tag­ra­mis­sa.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020