Ryhmänohjaustuokio

on osa lu­ki­on oh­jaus­toi­min­taa ja ryh­män­oh­jauk­siin osal­lis­tu­mi­nen on opis­ke­li­jan vel­vol­li­suus eli pois­sa­olot myös RO-tuo­ki­ois­ta tu­lee sel­vit­tää.

Ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­ot ei­vät ole pelk­kää tie­dot­ta­mis­ta, vaan siel­lä kä­si­tel­lään muu­ten­kin opis­ke­lua kos­ke­via tär­kei­tä asi­oi­ta.

Ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­oi­den ajan­koh­dat il­moi­te­taan Wil­mas­sa jak­soit­tain. Pää­sään­töi­ses­ti RO-tuo­ki­ot pi­de­tään tiis­tai­sin pit­käl­lä väli­tun­nil­la.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020