Yhteystietoja

Yhteystietoja

YH­TEYS­TIE­TO­JA

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­kio

Käyn­ti­o­soi­te ja pos­ti­o­soi­te: Pa­pin­katu 3, 80110 JOEN­SUU

Koti­sivu: www.joen­suu.fi/yh­teis­kou­lun­lu­kio

Face­book: www.face­book.com/yh­teis­kou­lun­lu­kio

Reh­to­ri Esa Räty 050 592 8082, esa.raty@joen­suu.fi

Apu­lais­reh­to­ri Riit­ta Rau­ma 050 410 9152, riit­ta.rau­ma@joen­suu.fi

Luku­jär­jes­tyk­sis­tä vas­taa­va opet­ta­ja Jari Rok­ki­la, 050 432 8728,  jari.rok­ki­la@edu.joen­suu.fi

Kou­lu­sih­tee­ri Kir­si Kak­ko­nen 013 337 5632, kir­si.kak­ko­nen@joen­suu.fi

Opet­ta­jat 013 337 5633

Joensuun yhteiskoulun lukiossa henkikohtaista opinto-ohjausta antavat opinto-ohjaajat Jen­ni Ker­vi­nen, Katri Kuosmanen ja Anne Lukkarinen.   

VASTUUOPOT LUOKITTAIN: 

OPIN­TO-OH­JAA­JA JEN­NI KER­VI­NEN (HUO­NE 2115) , puh. 050 408 3426,

jen­ni.ker­vi­nen@edu.joen­suu.fi

1.LUO­KAT  1A, 1B, 1C, 1D 

2.LUO­KAT  2C, 2D 

OP02 –kurs­sin vas­tuuopet­ta­ja 

OPINTO-OHJAAJA KATRI KUOSMANEN (HUONE 2114), puh. 050 374 6315

kat­ri.kuos­ma­nen@edu.joen­suu.fi

1. – LUOKAT                       1G, 1H

2.LUOKAT                        2B, 2F, 2H 

3.LUOKAT                        3A, 3C, 3E, 3G 

4.LUOKAT     4B 

OPINTO-OHJAAJA ANNE LUKKARINEN (HUONE 2113), puh. 040 530 5095,

anne.luk­ka­ri­nen@edu.joen­suu.fi

1. LUOKAT                       1E, 1F

2. LUOKAT                       2A, 2E, 2G 

3. LUOKAT                       3B, 3D, 3F, 3H 

4. LUOKAT    4A 

Eri­tyis­o­pet­ta­ja Tan­ja Paa­si­kal­lio 050 441 4555 tan­ja.paa­si­kal­lo@edu.joen­suu.fi

Ur­hei­lu­lu­ki­o­koor­di­naat­to­ri Mika Muuk­ko­nen 044 265 9655 mika.muuk­ko­nen@edu.joen­suu.fi

Ur­hei­lu­val­men­nus­koor­di­naat­to­ri Tar­mo Koi­vu­ran­ta (ur­hei­lu­a­ka­te­mia)  050 5901353 ,tar­mo.koi­vu­ran­ta@joen­suu.fi

Ter­vey­den­hoi­ta­ja Mai­ju Ju­vo­nen  013 330 5741 mai­ju.ju­vo­nen@siun­so­te.fi

Kou­lu­ku­raat­to­ri Ma­rin­ne Rönk­kö   050 440 8234 ma­ri­an­ne.ronk­ko@siun­so­te.fi

Kou­lu­psy­ko­lo­gi Jari Sak­sa 050 432 7112 jari.sak­sa@siun­so­te.fi

Keit­ti­ön  vas­taa­va Mar­jo Hai­ko mar­jo.hai­ko@polk­ka­oy.fi  050 354 8987

Vah­ti­mes­ta­ri Jari Huo­ta­ri 050 575 8470 jari.huo­ta­ri@joen­suu.fi

Opis­to­i­sän­tä Ans­si Tur­ti­ai­nen 050 435 2113 ans­si.tur­ti­ai­nen@joen­suu.fi

Kiin­teis­tön­hoi­ta­ja  Jani Ni­ku­pe­te­ri 050 017 6540 jani.ni­ku­pe­te­ri@joen­suu.fi

Kiin­teis­tö­päi­vys­tys vir­ka-ajan ulko­puo­lel­la 0500 176 500

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020