Jakson päättöviikko - kokeita, oppitunteja ja toimintaa!

Päät­tö­vii­kon ai­ka­na si­nul­la on ope­tus­ta tai muu­ta toi­min­taa myös kurs­seil­la, jois­sa ns. ko­et­ta ei jär­jes­te­tä, mah­dol­li­ses­ti jopa ilta­päi­vään saak­ka.

Kurs­sien ko­keet ja muut ar­vi­oin­ti­ti­lai­suu­det  jär­jes­te­tään kun­kin jak­son lo­pus­sa pää­osin päät­tö­vii­kon ai­ka­na. Koe­ti­lai­suu­des­ta saa pois­tua ai­kai­sin­taan tun­nin ku­lut­tua sen al­ka­mi­ses­ta. WC-käyn­nit tu­lee teh­dä en­nen kurs­si­ko­keen al­ka­mis­ta. Osa ko­keis­ta voi­daan jär­jes­tää jo en­nen var­si­nai­sen päät­tö­vii­kon al­kua. Jois­sa­kin kurs­seis­sa ei jär­jes­te­tä eril­li­siä ko­kei­ta, vaan päät­tö­vii­kol­la voi olla enem­män ope­tus­ta. Ti­lai­suus ei ehkä lopu pelk­kään ko­kee­seen, vaan ko­keen jäl­keen koe to­den­nä­köi­ses­ti käy­dään yh­des­sä läpi.

Myös eri oppi­ai­neis­sa pi­de­tään pää­tö­vii­kol­la tar­vit­ta­es­sa ker­taus- ja tuki­o­pe­tus­tun­te­ja tai työ­pa­jo­ja. Ko­kei­den ja oppi­tun­tien  aika­tau­lut päät­tö­vii­kon ai­ka­na il­moi­te­taan Wil­mas­sa, yk­si­tyis­koh­dat ko­keen tai ope­tuk­sen mm. al­ka­mis­ajan­koh­das­ta, muo­dos­ta (pa­pe­ri­nen vai säh­köi­nen koe) tai mah­dol­li­ses­ti pai­kas­ta (mm. lii­kun­ta­tun­nit) so­vi­taan opet­ta­jan kans­sa.

JAK­SO­JEN PÄÄT­TÖ­VII­KOT:

  1. JAK­SON PÄÄT­TÖ­VIIK­KO  28.09.-05.10. 2020
  2. JAK­SON PÄÄT­TÖ­VIIK­KO  25.11.-02.12. 2020
  3. JAK­SON PÄÄT­TÖ­VIIK­KO  02.02.-09.02. 2021
  4. JAK­SON PÄÄT­TÖ­VIIK­KO  06.04.-13.04. 2021
  5. JAK­SON PÄÄT­TÖ­VIIK­KO  27.05.-03.06. 2021
JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020