Oppituntien ajankohdat (voivat muuttua)

OPPITUNTIEN AJANKOHDAT (oppitunti kestää 75 minuuttia)

Huom! Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen eh­käi­se­mi­sek­si ruo­kai­lu­aika­tau­lut voi­vat muut­tua. Lisä­tie­to­ja ryh­män­oh­jauk­ses­sa. Ruo­ka­las­sa on paik­ko­ja en­ti­sen 200 si­jas­ta vain 100. Ruo­kail­la voi myös muu­al­la kuin ruo­ka­las­sa poik­keus­ai­ka­na.

Oppi­tun­nil­le on saa­vut­ta­va ajois­sa ja se al­kaa täs­mäl­li­ses­ti il­moi­tet­tuun ai­kaan.

1. oppi­tun­ti 8.05–9.20
2. oppi­tun­ti 9.30–10.45 (osal­la  9.25-10.40)
3. oppi­tun­ti:
* 1. vuo­den opis­ke­li­joi­den tun­nit 11:00–12:15 (osal­la klo 12.40 saak­ka, jos käy­vät vä­lil­lä syö­mäs­sä)
* 3. vuo­den opis­ke­li­joi­den tun­nit: 11:15–12:30
* 2. vuo­den opis­ke­li­joi­den tun­nit 11:30–12:45
Pit­kä väli­tun­ti 12.45–13.15 / ei per­jan­tai­sin
ro–tuo­kio tiis­tai­sin, / kuo­ro maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin pit­käl­lä väli­tun­nil­la opet­ta­jien il­moi­tuk­sen mu­kai­ses­ti
4. oppi­tun­ti 13.15–14.30 / per­jan­tai­na 12.55–14.10
5. oppi­tun­ti 14.40–15.55 (ei per­jan­tai­sin)

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020