Huoltajan Wilma-tunnuksen lisääminen

Hei!
Osa teis­tä uu­sis­ta opis­ke­li­jois­ta on tul­lut muu­al­ta, kuin Joen­suun kau­pun­gin yllä­pi­tä­mis­tä pe­rus­kou­luis­ta.  Eli huol­ta­jan tu­lee nou­dat­taa pää­sään­töi­ses­ti alla ole­vaa oh­jeis­tus­ta men­nes­sään Joen­suun kau­pun­gin Wil­maan. Wil­ma osoi­te on: https://joen­suu.insc­hool.fi

On myös ha­vait­tu, että 1 koh­taa ei kan­na­ta käyt­tää, jos si­nul­la ei ole lap­sia Joen­suun kau­pun­gin Wil­mas­sa tai et ole esim. opet­ta­ja­na.

1. Jos si­nul­la on jo Wil­ma-tun­nus Joen­suus­sa:

Kir­jau­du tun­nuk­sel­la Wil­maan. Kir­jau­tu­mi­nen pi­tää teh­dä se­lai­mel­la, ei mo­bii­li­so­vel­luk­sel­la.

Yl­hääl­lä oi­ke­al­la on koh­ta Ase­tuk­set

Va­lit­se siel­tä Käyt­tö­oi­keu­det

Li­sää Roo­li

Käyt­tö vaa­tii vah­van tun­nis­tau­tu­mi­sen, jo­ten tar­vit­set pank­ki­tun­nuk­set tms. jot­ta pää­set eteen­päin.

Va­lit­se koh­ta Huol­ta­ja­tie­dot saa­ta­vil­la Vä­es­tö­re­kis­te­ri­kes­kuk­sen kaut­ta

Va­lit­se lap­si jon­ka ha­lu­at li­sä­tä tun­nuk­sel­le.

Jos ha­lu­at li­sä­tä toi­sen lap­sen, va­lit­se ky­sei­nen koh­ta uu­del­leen ja li­sää lap­si.

Seu­raa­va

Kir­jau­du Wil­maan uu­del­leen

Jos lap­si ei tule nä­ky­viin mo­bii­li­so­vel­luk­seen, pois­ta tili ja li­sää se uu­del­leen.

2. Jos si­nul­la ei ole Wil­ma-tun­nus­ta:

Mene osoit­tee­seen https://joen­suu.insc­hool.fi

Toi­mi oh­jei­den mu­kai­ses­ti tun­nuk­sen teon suh­teen.

Tun­nus pi­tää vah­vis­taa esim. pank­ki­tun­nuk­sil­la.

Jos oh­jel­ma ky­syy asi­oin­ti­kou­lua, va­lit­se oi­kea kou­lu lis­tas­ta (insc­hool Joen­suu)

Va­lit­se Huol­ta­ja­tie­dot saa­ta­vil­la Vä­es­tö­re­kis­te­ri­kes­kuk­sen kaut­ta

Va­lit­se lap­si ja Vah­vis­ta ja jat­ka.

Jos ha­lu­at li­sä­tä toi­sen lap­sen, va­lit­se ky­sei­nen koh­ta uu­del­leen ja li­sää lap­si.

Lap­si li­sä­tään tun­nuk­sel­le, jon­ka alus­sa it­sel­le­si va­lit­sit.

Jat­ka ja kir­jau­du Wil­maan te­ke­mil­lä­si tun­nuk­sil­la

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020